Hoe bepaalt de bank de vergelijkingsrente voor oversluiten?

Voor het bepalen van de hoogte van de boete bij oversluiten wordt een bepaalde formule gebruikt.

Een onderdeel van de formule is de vergelijkingsrente (ook wel referentierente genoemd). Dat is het rentepercentage voor de nog resterende looptijd van de hypotheek als de hypotheek op dit moment zou worden afgesloten.

De bepaling van de vergelijkingsrente is onduidelijk. Wat stel de rentevastperiode loopt over 7 jaar af. De bank publiceert rentepercentages voor 6 jaar en voor 10 jaar.

Sommige banken rekenen met het voor de klant ongunstige percentage van 6 jaar. Andere banken gebruiken lineaire interpolatie. Weer anderen gebruik het voor de klant gunstige percentage voor naasthoger rentevastperiode.

De meeste banken hanteren voor rentevast periodes van 1 tot en met 5 jaar hetzelfde tarief. Als er in die periode wordt overgesloten maakt de wijze van bepalen vergelijkingsrente meestal niet uit.

Een overzicht van de wijze van bepalen vergelijkingsrente bij oversluiten. Mogelijk wordt voor rentemiddelen een andere methode gebruikt. En wellicht wordt voor verschillende producten van dezelfde bank andere methodes gebruikt. 

Argenta: hanteert 1,3,5,6,7, 10 en langere renteperiodes. Beleid omtrent boete berekening onduidelijk.

ASR  klantvriendelijke berekening. De bank biedt tarieven aan voor 1,5, 10,15 jaar en langer aan.

Indien a.s.r. op het moment van vervroegde aflossing voor Soortgelijke geldleningen geen Rentevastperiode kent die gelijk is aan het restant van de Rentevastperiode van de Lening, wordt het restant van de Rentevastperiode naar boven afgerond.  (Algemene voorwaarden)

Florius: klantvriendelijke berekening : naast hogere renteperiode. Florius hanteert 1,3,5,6,10,15,20 en 30 jaar rentevast.

Florius bepaalt hoe lang uw rentevastperiode nog loopt. En bepaalt of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevastperiode die Florius op dat moment aanbiedt. Als dat zo is, dan rekent Florius met de (dag)rente van die rentevastperiode. Biedt Florius deze rentevastperiode niet aan? Dan bepaalt Florius
zelf de vergelijkingsrente. Florius kijkt in dat geval naar de (dag) rentes van de door Florius aangeboden langere en kortere rentevastperiodes die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruikt Florius de hoogste (dag)rente die bij deze twee rentevastperiodes hoort. (artikel 14.8 van de algemene voorwaarden Compleet Hypotheek)

bijBouwe: bijBouwe gebruikt de eerlijke methode van lineaire interpolatie. De uitleg staat in de algemene voorwaarden onder punt 22.2

ING: Eerlijke methode sinds april 2016. ING biedt renteperiodes aan van 1,3,5,7 , 10 en meer jaar aan.

De gehanteerde methode van bepalen van de referentierente bij ING is door middel van interpolatie tussen de hypotheekrentes van de twee dichtstbijzijnde rentevastperiodes, afgerond op hele maanden naar beneden. Zie bladzijde 19 van de algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn van maart 2016.

In ieder geval in 2009 gebruikte ING een oneerlijke methode.

Hieronder de reactie van ING op de claim van Ikbenfrits.
Hierbij mag worden aangetekend dat één van de medewerkers van ikbenfrits.nl al aangaf dat hij van minstens één andere hypotheekverstrekker al wist dat deze het ook niet berekende op de manier zoals aangegeven in hun verhaal. Dat maakt het des te vreemder dat in hun stuk een dergelijke algemene formulering is opgesteld.

ABN: Klantvriendelijke methode: naast hoogste rente.

De reactie van ABN op uitzending Tros Radar:

Wij hanteren in tegenstelling tot hetgeen ikbenfrits.nl stelt als vergelijkingsrente, geen naast kortere rentevast periode, maar de naast betere rentevast periode. Dat betekent dat de bank kijkt naar de rentes van de door de bank aangeboden langere én kortere rentevast periode die het dichtstbij de resterende renteperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruikt de bank de hoogste rente die bij deze twee rentevast periodes hoort. Dat resulteert in een voor de klant best mogelijke vergelijkingsrente en dus de laagste te betalen vergoeding  in het voordeel voor de klant.

Rabobank: klantonvriendelijk maar minimaal nadeel. De Rabobank publiceert rentes van 1 tot en met 15 jaar zonder onderbreking. Rabobank kijkt of er een rente is met een rentevastperiode gelijk aan de resterende
rentevastperiode. Is die er niet? Dan gebruikt Rabobank de rente voor de dichtstbijzijnde
kortere rentevastperiode. Als minimum gebruikt  Rabobank de rente die hoort bij een
rentevastperiode van 1 jaar (artikel 28d van de algemene voorwaarden)

Aegon: hanteert 2,5, 6 t/m 10 jaar , 11 t/m 15 jaar vast. Hanteert de interpolatie methode. Dit is wat lastig vast te stellen want ik kon het niet in de algemene voorwaarden vinden. Deze berekening toont dat de vergelijkingsrente oploopt als de resterende rentevast periode oploopt.

Centraal Beheer: Centraal Beheer hanteert rentevast periodes van 1,5 ,7 10 jaar. Wanneer de klant bijvoorbeeld wil oversluiten met nog 2 jaar rentevast periode te gaan, rond Centraal Beheer af naar de dichtstbijzijnde renteperiode. In dit geval 1 jaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van interpolatie. Het nadeel voor de klant is dat deze bij een resterende rentevastperiode van 2,5 jaar feitelijk vast zit aan Centraal Beheer vanwege de relatief hoge oversluit vergoeding.

Bouwfonds: Deze hanteert hetzelfde beleid als Centraal Beheer.

SNS: De SNS rekent met de naast kortere rentevast  periode. SNS publiceert de rentes voor 1,2,3,4,5,6, 10,12,15,en 20 jaar. Als de klant bij een resterende rentevastperiode van 8 jaar wil oversluiten rekent de SNS met percentage voor 6 jaar. Dat is dus ongunstig voor de klant.

Onderstaand de reactie van de woordvoerder van SNS:

Het klopt dat SNS voor berekening voor het renteverlies van de bank gebruik maakt van de vergelijkingsrente van de naast korte periode. Op dit moment voeren we aanpassingen door aan de hand van de nieuwe wet (Mortgage Credit Directive) die op 14 juli jl. is ingegaan. Dat betekent ook dat we de vergelijkingsrente straks lineair interpoleren. We gaan alle vergoedingen die in rekening zijn gebracht vanaf 14 juli 2016 herberekenen. Als we zien dat volgens de nieuwe berekening de vergoeding lager is, herstellen we dat. We nemen contact op met betrokken klanten. Ze hoeven daarvoor niets te doen.

Regiobank Dit is een dochteronderneming van SNS Bank. Regiobank hanteert rente tarieven voor 1,2,5,6,10,15 en 20 jaar. In de algemene voorwaarden wordt niets vermeld over de berekening van de boete.

Men hanteerde tot juli 2016 de naast kortere periode. Dat betekent voor een klant die nog een looptijd heeft van 4 jaar en 11 maanden, deze een vergelijkingsrente betaald van 2 %. Dat levert een fikse boete voor oversluiten op. Er is hier geen sprake van een vergoeding!

Regiobank is wat dat betreft een zeer extreem voorbeeld van gebrek van transparantie. Zeker gezien het beperkte aanbod van rentevast periodes is het belangrijk de wijze van berekening als consument te kennen.

Wat de woordvoerder van SNS hierboven heeft aangegeven, geldt ook voor Regiobank.

 

Triodos Bank: In de voorlichtingsbrochure staat een oneerlijke methode beschreven. Triodos biedt rentes aan voor 1,2, 5, 6,7,10,12,15 en 20 jaar aan.

Triodos geeft telefonisch aan dat men momenteel de oorspronkelijke looptijd van de hypotheek gebruikt voor de bepaling van de vergelijkingsrente. Dat is super klantvriendelijk. Echter, het is nog onduidelijk of deze methode definitief zal worden aangeboden. De kans bestaat dat Triodos net als de meeste banken zal interpoleren of zal kiezen voor de naast langere periode.

Onderstaande komt uit de voorlichtingsbrochure:

Komt de resterende rentevast periode niet exact overeen met een rentevast periode die Triodos Bank aanbiedt, dan wordt deze periode afgerond naar de meest dichtbij gelegen, kortere rentevast periode die Triodos Bank op dat moment aanbiedt. Bladzijde 12 van de algemene voorwaarden.

WestlandUtrecht bank: Deze bank publiceert de tarieven voor rentevast periodes van 1 tot en met 15 jaar zonder onderbreking. Bij een gebroken resterende rentevaste periode wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde periode. Bijvoorbeeld: voor 4 jaar en 3 maanden wordt uitgegaan van de rente die hoort bij 4 jaar. Een half jaar wordt hierbij naar boven afgerond op een heel jaar. Voor 4 jaar en 6 maanden wordt uitgegaan van de rente die hoort bij 5 jaar).

Obvion:  Klant ongunstig. Obvion voert rentetarieven voor de periodes 2,5,6,7,10 en meer jaar. Obvion bepaalt het verschil tussen het rentepercentage dat u betaalt voor het leningdeel  waarop u extra terugbetaalt én het rentepercentage dat Obvion op het tijdstip van extra terugbetaling hanteert voor een soortgelijke geldlening. Met soortgelijke geldleningen bedoelt Obvion geldleningen die qua hypotheekvorm en rentevastperiode gelijk zijn aan de hypotheekvorm en de resterende rentevastperiode van het leningdeel waarop u extra terugbetaalt. Biedt Obvion op dat moment geen vergelijkbare rentevastperiode aan? Dan hanteert Obvion de dichtstbijzijnde kortere rentevastperiode die Obvion wél aanbiedt. (artikel 22, 4 van de algemene voorwaarden Obvion Hypotheek) 

 

NIBC . Klantonvriendelijk. De NIBC Direct Hypotheek biedt rentes voor periodes 1 tot en met 10 jaar ononderbroken en 12,15,17 en 20 jaar.

Stel u heeft op dit moment een rentevaste periode van 10 jaar. Van deze 10 jaar zijn 7,5 jaar voorbij. Het rentepercentage zou dus nog 2,5 jaar gelijk blijven. Wij hebben geen periode van 2,5 jaar om de rente vast te zetten, dus kijken wij naar de volgende kortere periode. In dit geval is dat 2 jaar. (algemene voorwaarden artikel 4.3)

 

MUNT Hypotheken . Rond af naar de naast kortere renteperiode. MUNT hanteert tarieven vanaf een rentevast periode van 5 jaar. Wanneer de resterende periode minder is dan 5 jaar wordt de variable rente als vergelijkingsrente gebruikt. In september 2016 is de variable rente hoger dan de rente voor 5 en 10 jaar. De boete is dan bij oversluiten 0.

In de algemene voorwaarden staat het volgende:

De Schuldenaar is bij vervroegde aflossing van de Lening een vergoeding verschuldigd als op de datum waarop de aflossing plaatsvindt de rente bij MUNT Hypotheken voor Soortgelijke geldleningen lager is dan de op dat moment voor de Lening geldende rente. De vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het verschil tussen de actuele rente van de Lening en de rente die op de datum van de vervroegde aflossing voor Soortgelijke geldleningen wordt bedongen over de periode tot de einddatum van de Rentevasteperiode van de betreffende Lening of leningdeel. Als MUNT Hypotheken op het moment van vervroegde aflossing voor Soortgelijke geldleningen geen Rentevasteperiode kent die gelijk is aan het restant van de Rentevasteperiode van de Lening, wordt het restant van de Rentevasteperiode naar beneden afgerond. (Algemene Voorwaarden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *